Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

WELKOM PAGINA STARTPAGINA Disclaimer Çontact OVER VOL DRIN BIOGRAFIE VOL DRIN BIOGRAFIE JOHAN BIOGRAFIE ROGER WIST U DAT.... STUDIO ONZE MUZIEK UITGEBRACHTE CD'S DEMO TRACKS Gaar gein sjlipke aan Doe een stapje naar voren Umbrella Es hae weer aan de beurt is Op d'n Aos Whatever You Want Wat eine malleur REPERTOIRE Muziek CD 10 jaor Jubileum Veer Goon Feeste 6 tot eurkes sjloap Opgeve doon ver lever neet Drènk toch eine mit Oet 't Hart Op Vekansie Zaate hermenie Muziek 10 jaor Jubileum Muziek 10 jaor Jubileum Muziek 10 jaor Jubileum FOTOS & VIDEOS FOTOS VIDEOS MEDIAFOTO 2013 Video's Video's Video's Foto's Foto's Foto's LINKS FANS GASTENBOEK SHOP BUREAUBLAD ACHTERGROND RINGTONES DOWNLOADsjansemetdevrouwluuj BANNER 

Disclaimer

© Vol Drin 2002-2014

Disclaimer: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE Gebruik is acceptatie van deze gebruiksvoorwaardenDoor de website www.voldrin.nl van Vol Drin (hierna: de site of website) te bezoeken en/of gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Informatie en beperking van de aansprakelijkheid De redactie van www.voldrin.nl zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de website is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.De redactie geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de site. De redactie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de site of uw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de redactie. Het gebruik van (informatie op) de site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. De redactie is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogrammas die gebruikt worden voor de elektronische communicatie. De site kan links naar websites van derden bevatten. De redactie is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de website een link bevat. De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.De redactie verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Uitzondering op deze regel zijn de secties in deze site die bedoeld zijn om te downloaden.De site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de site zo te gebruiken dat hiermee het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of het functioneren van de site kan worden belemmerd of beschadigd of de informatie op de site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de site welke naar het oordeel van de redactie als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de site wordt bezocht vanuit buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.In het geval u ongevraagd ideeën en/of materialen die bestaan aan teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar de redactie verzendt, dan is de redactie gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en de redactie zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart de redactie van en zult de redactie schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens de redactie verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege de redactie in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, danwel anderszins in strijd is met de wet.Als u één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt de redactie zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.Vertrouwelijke gegevensAlle gegevens in verband met uw persoon, die u via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site. NietigheidIndien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.Toepasselijk recht en bevoegde rechterOp deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door een bevoegde rechter te Maastricht.Redactie:Slangen EntertainmentJohan Slangen, berkenlaan 14, 6241AZ te Bundeinfo@voldrin.nl043-365242406-51957211

Vol Drin op Facebook

Contact

Disclaimer

"Sjanse met de vrouwluuj"